Available courses

Nyayasiddhantamuktavali( Anumana &Sabda)

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Renuka renukakc@ssus.ac.in

Nyayasiddhanta Muktavali ( Anumana & Sabda)

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Renuka renukakc@ssus.ac.in

Nyayakusumanjali

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in

Nyaya Siddhanta Muktavali - Gunaniroopamam

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Dr.V. Vasudevan Professor

MNy 311

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

MNy 310 Research Methodology

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IV C UNYS 527 January - वृत्तं , अलङ्कारः, नाटकरचनाशास्त्रश्च

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Sunitha k.n sunithasree1884@gmail.com

II CU NYS 523 Gadyam, Panchatantram, Bharatasangraha ca

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Bharatheeya Sahithya Sidhandangal

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: DR. G. REGHUKUMAR kudavattoorg@ssus.ac.in

न्यायकुसुमाञ्जलिः

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in

VB 118 Ny Informatics-Nyaya

Category: Sanskrit Nyaya
 • Teacher: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in