ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PHNS 10609 हिंदी कविता -3

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P. H. IBRAHIM KUTTY zifukutty@ssus.ac.in

PHNM 10602 हिंदी भाषा की संरचना

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P. H. IBRAHIM KUTTY zifukutty@ssus.ac.in

PHNM 1061 - HINDI KAVITHA-1 (2021-22)

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anas Karim

पारिस्थितिक पाठ

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: GOKUL H HARIKUMAR K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SILPA K KUMARAN A
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ASWATHY M MOHANAN M A
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: AKHIL M S MURUKAN V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ATHUL K P NANU K P
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: NANDANA T R RAJASEKHARAN K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SANDHYA N P RAMAKRISHNAN
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: AISWARYA K R REGHUNATHAN THAMPY
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: AKSHAYA P M SUBRAMANIYAN O
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: MUHAMMAD ANAS S S SULFIKKAR
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEDEVI S SURESH V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SEEMA S U UDAYAKUMAR B
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RAHANA C U UMMER C H
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SWATHY VIJAYAN K VIJAYAKUMAR K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEJI V K VIJAYAN K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: AKHILA S V VIJAYAN S
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: LEKSHMI VIKRAMAN VIKRAMAN N

HINDI KAVITHA

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SWAPNA M swapnamanikkoth@gmail.com

PHNM 10610 PASHCHATYA KAVYASHASTRA, 2022

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Hameema OP hameemaop@gmail.com

Hindi Language and Literature

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreevidhya N T

HINDI TRANSLATION

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Herman PJ

Hindi Literature (Dr. Karthik M S)

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Karthika M S karthikamsamson@gmail.com

Adivasi Sahithya

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.P.Berly k.p.berly@ssus.ac.in

Hindi bhasha ka ithihas

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.Sreelatha sreelathavishnu@ssus.ac.in

HINDI BHASHA KA VIKAS EVOM BHASHAVIGYAN

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. MOOSSA . M mmattulayimmal@ssus.ac.in

HINDI BHASHA KEE SANRACHANA

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shanti Nair

Hindi Dalit Kahani

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.OMANA.P.V kottarathilomanapv@ssus.ac.in

Hindi Dalit Kahani

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.OMANA.P.V kottarathilomanapv@ssus.ac.in

HINDI KAHANI

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P. H. IBRAHIM KUTTY zifukutty@ssus.ac.in

hindi kahani

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. A.K. dr a k sudharma

HINDI KAHANI (SAMKALEEN)

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi

HINDI KAHANI copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sunitha Gopalakrishnan gopalakrishnan

HINDI KAVITHA-2 (Rakhi Clement)

വര്‍ഗ്ഗം: Hindi
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rakhi Clement Guest Lecturer (UGC)