ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

English Language Teaching HUDHA

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Hudha Ahmedkutty English

Ecology and Literature (TI)

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Babu Rajan P P

19th Century Literature

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.C.M. MANOJ KUMAR

Academic writing(Snehalatha)

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Snehalatha C.A. Guest Lecturer (UGC)

Cultural Studies--PENM 12608

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. NISHA VENUGOPAL

Dalit Studies (Focus on Malayalam Dalit Writing)

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Ajay S Sekher

Ecology and Literature

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. RAJI B. NAIR drrajibnair@ssus.ac.in

English Literature I - Chaucer to Milton

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N. JENNY RAPPAI jennyrappai@ssus.ac.in

Psychoanalysis and Literature

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N. JENNY RAPPAI jennyrappai@ssus.ac.in

PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bindu R. R.

Psychoanalysis and Literature copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: English
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N. JENNY RAPPAI jennyrappai@ssus.ac.in