ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Third Semester MFA PAINTING 2022

വര്‍ഗ്ഗം: Painting

Seventh Semester BFA PAINTING

വര്‍ഗ്ഗം: Painting

PAINTING

വര്‍ഗ്ഗം: Painting
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: RENJITH SIVARAM renjith.sivaram@gmail.com

MFA Mural painting 2021-2023 Batch

വര്‍ഗ്ഗം: Painting
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajesh KR Guest Lecturer (Non- UGC)

ID GRAPHICS 3rd semester PRACTICE 2022

വര്‍ഗ്ഗം: Painting
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: RENJITH SIVARAM renjith.sivaram@gmail.com

BFA FIRST SEMESTER COMMON 2021

വര്‍ഗ്ഗം: Painting
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ananthan K T
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vishnu p.v vishnu@keralamuralpainting.com

B,F,A PAINTING 2021-2022

വര്‍ഗ്ഗം: Painting
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vishnu p.v vishnu@keralamuralpainting.com

3rd MFA ORIENTATION

വര്‍ഗ്ഗം: Painting
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in