ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Stress and Coping MPSS 1302 (MPhil Psy)

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11620 NEUROPSYCHOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11607-Research Methodology (M.Sc. Psychology)

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11602- Psychology of Motivation and Learning

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11601 COGNITIVE PROCESSES

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PERSONALITY PPSM 11603

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

MPSS 1300-Research Methodology (M.Phil Psychology)

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

Menstrual distressed (Sumaya PS -MD)

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SUMAYA P S sumayasalim64@gmail.com

Field Work (PPSM 11608)

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

Counselling and Psychotherapy PSS 1301 FOR Mphil

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

Cognitive Psychology (Pooja Ravikumar)

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Pooja Ravikumar Psychology

Behaviour Modification

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

ADOLESCENT PSYCHOLOGY PPSM 11624

വര്‍ഗ്ഗം: Psychology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in