ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VI b USGS 639- TRANSLATION AND INTERPRETATION STUDIES -DEC 2023

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

VDUSGM 627-Disaster and Disaster Mitigation in Ancient India(June 2023)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

ICUSGM642- History of Classical Sanskrit Literature(July2023)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

I C USGM -Sanskrit treatises for Dance-Aug 2023

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

Ethical and Didactic Literature in Sanskrit (July 20, 2023)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sivaja S Nair

Vyakarana I (KA) 2020 June

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

VRTTA AND ALANKARA (KOY)Dr.Sujaikumar.C.K

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sujaikumar C K

VṚTTA & ALAṆKĀRA-II C USGS 608 (KA) (FEB-2022)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nikitha. M Guest Lecturer (UGC)

VII VB117SG General Informatics and Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

VI.E.138Sg DRAMA AND DRAMATURGY (KA)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

VI.E.138.Sg-DRAMA AND DRAMATURGY(KA)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

Vedic epistemology and ontology [KA]

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: neethusreekumaar@gmail.com neethusreekumaar@gmail.com
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

V.D.144.Sg Ornamental Poetry and Rhetorical devices [KA]

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

V.B.115.Sg Vyākaraṇa-I (KA) 2021(M)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

V D USGM 629-MORAL AND ETHICAL NARRATIVES IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B

V B USGM 624 - VOCATIONAL PROSEPECTS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

Upadesasahasri of Sri Sankara

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

Swathithirunal and Indian Music

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

PROSE POETRY AND DRAMA_2022_A USGM 33_ ADL_1ST BA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

Project (KA) 2020 June

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: neethusreekumaar@gmail.com neethusreekumaar@gmail.com
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in