ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

I B USGM 641 Orientation to Sanskrit Language (Sep 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

V B USGM 624 - VOCATIONAL PROSEPECTS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

V D USGM 629-MORAL AND ETHICAL NARRATIVES IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B

II A USGS 332 COMMUNICATION SKILLS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

IV A USGS 334 EPIC TRADITION OF INDIA _ITIHASA AND PURANA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

II C USGS 610 SANSKRIT ORGANOLOGY AND BHARATA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

II A USGS 332 COMMUNICATION SKILLS IN SANSKRIT copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

II C USGS 607 METHODOLOGY OF SANSKRIT LEARNING-TANTRAYUKTI

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

VṚTTA & ALAṆKĀRA-II C USGS 608 (KA) (FEB-2022)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nikitha. M Guest Lecturer (UGC)

HISTRIONICS IN NĀṬYAŚĀSTRA (Feb 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)

Linguistics (January 2022) KA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

IV B USGS616 KERALA SCHOOL OF TRADITIONAL MATHEMATICS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

IV A USGS 334 EPIC TRADITION OF INDIA - ITIHĀSA AND PURĀṆA(KA)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

IVCUSGS618 Vedic Metaphysics- Bhagavadgita and Upanisad

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

PROSE POETRY AND DRAMA_2022_A USGM 33_ ADL_1ST BA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

GENERAL SANSKRIT AND VOCATIONAL PROSPECTS_2022_APRIL_MAY_VI.B.122.Sg

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

AN INTRODUCTION TO INDOLOGY_2022_

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

I C USGM 603 MODERN SANSKRIT LITERATURE

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

I A USGM 331 PROSE, POETRY AND DRAMA (Additional Language 1)2021-2022

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V

III C USGM 615: SWATHI THIRUNAL AND INDIAN MUSIC

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)