Available courses

VI B UNYS-512 Vyaptilakshanam (Pancalakshani)

Category: UG Programmes
 • Teacher: Dr. K.E Gopala Desikan

Bridge Course

Category: UG Programmes
 • Teacher: Dr. K.E Gopala Desikan
 • Teacher: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (प्रत्यक्षखण्डम्) (न्यायवैशेषिकदर्शनयो: समानतसमानतन्त्रप्रकरणग्रन्…

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

भारतीय आस्तिकदर्शनेतिहास: VB UNYM:506

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

वैशेषिकदर्शनप्रकरणग्रन्थ:- प्रशस्तपादभाष्यम् VB UNYM:507

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायवैशेषिकयो: मौलिकसिद्धान्त: VD UNYM:532

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Informatics VB UNYM:508

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Project VB UNYM:509

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

तर्कसंग्रहदीपिका IIIB UNYM: 503

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

कर्णभारम् IIIC UNYM:525

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Methodology of Humanities IIIC UNYM: 526

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IIC UNYS: 524 Laghusiddhantakoumudi (samnja, sandhitrayam)

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IIC UNYS: 523 गद्यं- पञ्चतन्त्रं, भारतसंग्रह: च (चिता भागा:)

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IIB UNYS: 502 तर्कसंग्रह:

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IVC UNYS: 528 संस्कृते व्यवहारकौशलसम्पादनम्

Category: UG Programmes
 • Teacher: Sreedas A B Guest Lecturer (UGC)
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IVC UNYS: 527 वृत्तम्, अलङ्कार:, नाटकरचनाशस्त्रम् च

Category: UG Programmes
 • Teacher: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • Teacher: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IVB UNYS 504 न्यायसूत्रम्- न्यायभाष्ययुतम् (प्रथमा द्वितीयाध्याये)

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VI B UNYS- 514 KERALA TRADITIONS OF NYAYA SASTRA

Category: UG Programmes
 • Teacher: Ashitha R.K ashithark@gmail.com
 • Teacher: ARAFA J S SHAJAHAN A

न्यायशास्त्रीयप्रमाणपरिचय: PNYS 530

Category: UG Programmes
 • Teacher: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYM 10208 Nyayakusumanjali (III & IV stabakas)

Category: UG Programmes
 • Teacher: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in