ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

वैशेषिकदर्शनप्रकरणग्रन्थ:- प्रशस्तपादभाष्यम् VB UNYM:507

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

मौलिकसंस्कृतशिक्षा IB UNYM 501

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEDAS A B Ma-Mphil-PhD in Sanskrit Nyaya

भारतीय आस्तिकदर्शनेतिहास: VB UNYM:506

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (प्रत्यक्षखण्डम्) (न्यायवैशेषिकदर्शनयो: समानतसमानतन्त्रप्रकरणग्रन्…

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायशास्त्रीयप्रमाणपरिचय: PNYS 530

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायवैशेषिकयो: मौलिकसिद्धान्त: VD UNYM:532

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

तर्कसंग्रहदीपिका IIIB UNYM: 503

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

तर्कसंग्रहदीपिका III B UNYM 503

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

काव्यं, भगवद्गीता ,रघुवंशश्च IC UNYM 521

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

कर्णभारम् IIIC UNYM:525

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VICB KERALA TRADITION IN NYAYASASTRA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)

VIB121 LINGUISTICS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)

VIB120NY PANCALAKSHANI

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

VIB 122 ECOLOGICAL ASPECTS IN NYAYA AND AYURVEDA copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)

VIB 122 ECOLOGICAL ASPECTS IN NYAYA AND AYURVEDA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.SREEDEVI P V SSUS KALADY

VIB 119 NYAYA THEORY OF MEANING

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

VI B UNYS-512 Vyaptilakshanam (Pancalakshani)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan

VI B UNYS- 514 KERALA TRADITIONS OF NYAYA SASTRA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ashitha R.K ashithark@gmail.com
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ARAFA J S SHAJAHAN A

VB-118 Ny-Informatics-Nyaya

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in

prose (panchatantra three stories &Nalopakhyanam)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in