ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VI B UNYS-512 Vyaptilakshanam (Pancalakshani)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan

Bridge Course

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (प्रत्यक्षखण्डम्) (न्यायवैशेषिकदर्शनयो: समानतसमानतन्त्रप्रकरणग्रन्…

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

भारतीय आस्तिकदर्शनेतिहास: VB UNYM:506

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

वैशेषिकदर्शनप्रकरणग्रन्थ:- प्रशस्तपादभाष्यम् VB UNYM:507

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायवैशेषिकयो: मौलिकसिद्धान्त: VD UNYM:532

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Informatics VB UNYM:508

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Project VB UNYM:509

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

तर्कसंग्रहदीपिका IIIB UNYM: 503

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

कर्णभारम् IIIC UNYM:525

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Methodology of Humanities IIIC UNYM: 526

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IIC UNYS: 524 Laghusiddhantakoumudi (samnja, sandhitrayam)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IIC UNYS: 523 गद्यं- पञ्चतन्त्रं, भारतसंग्रह: च (चिता भागा:)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IIB UNYS: 502 तर्कसंग्रह:

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IVC UNYS: 528 संस्कृते व्यवहारकौशलसम्पादनम्

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreedas A B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IVC UNYS: 527 वृत्तम्, अलङ्कार:, नाटकरचनाशस्त्रम् च

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

IVB UNYS 504 न्यायसूत्रम्- न्यायभाष्ययुतम् (प्रथमा द्वितीयाध्याये)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VI B UNYS- 514 KERALA TRADITIONS OF NYAYA SASTRA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ashitha R.K ashithark@gmail.com
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ARAFA J S SHAJAHAN A

न्यायशास्त्रीयप्रमाणपरिचय: PNYS 530

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYM 10208 Nyayakusumanjali (III & IV stabakas)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in