ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VI B USIS 660 Sabdabodhaprakriya

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

V.B.146 Ss Gadyakavya and Nataka (Jensi M)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: JENSI M jensim@ssus.ac.in

V B USIM 656 Language Analysis in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

Programming with c language (Anisha G Krishnan)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANISHA G KRISHNAN Guest Lecturer (UGC)

Programming and Problem Solving throug Visual Basics

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANISHA G KRISHNAN Guest Lecturer (UGC)

INFORMATICS – SOCIETY AND EDUCATION

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

III.C.156 Ss Linguistics

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ambika K R K R

III B USIM 653 Nyaya System of Indian Logic

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

II C USIS 667 Functional Sanskrit Grammar

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Raji rajivishalpv@ssuc.ac.in

Functional Sanskrit (Arun Jaganatahan V R)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arun Jaganathan arun131286@ssus.ac.in

FIFTH SEMESTER UG BA IT PROJECT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANISHA G KRISHNAN Guest Lecturer (UGC)

Data Structure and Algorithm

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANISHA G KRISHNAN Guest Lecturer (UGC)

1 B USIM 651 Methodology of Sanskrit Learning

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.