ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

1A109 ma കവിത

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh K P

Adhunika Gadhyam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Binu binuabraham@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Meera meerasreenilayam@ssus.ac.in

BA - NOVELUM CHERUKATHAYUM(ETM)-UMLM301

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji Jacob

Drisyakalasaahithyam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

IIIA 109MA കവിത-K.R

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. V. Lissy jamanthi@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.R. krsajithaa@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kavitha Raman ramahridayam@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sunil. P. sunilpelayidom@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. V.A. valsalanva@ssus.ac.in

KAVITHA(ETM)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji Jacob

ബി എ/ UMLS 302ദൃശ്യകലാ സാഹിത്യം

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SHAMSHAD HUSSAIN K T shamshadkt@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. L. Sushama Sushama