ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

IISEM. B.A( Additional Language-URDU)Poetry - Nazm and Masnavi (UURS322)Dr.KAMARUNNEESA.K

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.KAMARUNNEESA K

III SEM.B.A (Add.L)Short Stories and Drama (UURM 323)Dr.KAMARUNNEESA.K

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.KAMARUNNEESA K