ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VIOLIN PRACTICAL-III

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sunitha D

Violin Practical 1 copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sunitha D

Violin Practical 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sunitha D

Theoretical perspectives- lll

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K

Project

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vivek p Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Manju Gopal manjugopal@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Priyadarsini N
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Music and Rhythm of Mohiniyattam Items

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

llCUMUS830 Mridangam practical - ll

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arunkumar arunkumarp@ssus.ac.in

KRITIS AND VARNAS-II

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vivek p Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Priyadarsini N

Kritis and Varnams -lll

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aravindakshan aravindakshank@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vivek p Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Priyadarsini N

KRITIES AND VARNAMS-III

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vivek p Guest Lecturer (UGC)

KRITIES AND VARNAMS- 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vivek p Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Priyadarsini N

IC UMUM 829 Mridangam Practical 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arunkumar P

GENERAL INTRODUCTION TO MUSICAL INSTRUMENT

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vivek p Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Priyadarsini N