ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

UBHS/702

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHS 702

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHS 718

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHS 704

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM715 copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM-701

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM--703

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM--717

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEKANTH P V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anjali Sumesh

VlB124Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

Appreciation of classical Dance forms of India.

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sumith M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

Basic concept of Talam - Practical

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEKANTH P V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

General information and informatics to the area of Bharathanatyam.

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

General Information and Informatic to the Area of Bharathanatyam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes

General information and Informatics to the area of Bharathanatyam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: vidya pm
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rose Ligia V M

IVB114Bh -

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

IVC128Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

Open course (appreciation on indian classical dance forms)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sumith M

Open കോഴ്സ്സ് (Sumith M)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sumith M

Practial- 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

Practical 11

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in