ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VlB124Bh.

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VlB123Bh Theory

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VlB121Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VIB120Bh.

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VD129Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VB119Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VB118Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VB117Bh Methodology specific to the area of Bharatanatyam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rose Ligia V M

VB117Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VB116Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

VB115Bh

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rose Ligia V M

UBHS/702

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHS- 716

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEKANTH P V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHS- 702

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHS 718

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHS 704

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM715 copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM715

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEKANTH P V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anjali Sumesh

UBHM-701

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

UBHM--717

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEKANTH P V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anjali Sumesh