ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Viniyoga of mudras based on Hastalakshanadeepika(Practical- VI)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P

VB115MO RECITAL ITEAMS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Stage Performance

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P

Recital Items Part IV

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Recital Items of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P

Recital Items (Part III)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P

Recital Items - Part V

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Veni P

Nritya aspects of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Veni P

Nritta aspects of Mohiniyattam copy 2

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Nritta aspects of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P

Nritta and Nrithya aspects of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

mohiniyattom[ASWATHI.A.V]

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aswathi A V Guest Lecturer (UGC)

Mohiniyattam practical

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)

Life and Contributions of Mohiniyattam Masters and Institutions

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aswathi A V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Veni P

Life and contribution of Music composers in Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aswathi A V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Introduction to Natyasastra (Part II)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Introduction to Natyasastra (Part I)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Introduction to Indian Dances

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Introduction to Balaramabharatam (Part I)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

General Introduction to mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M