ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Nritya aspects of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Veni P

Introduction to Balaramabharatam (Part I)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

116MO VINIYOGA OF MUDRAS BASED ON HASTHALAKSHANA DEEPIKA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Basic body conditioning and Adavus of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

General Information and Informatics to the area of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

General Introduction to Indian Dances

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

GENERAL INTRODUCTION TO INDIAN DANCES

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

General Introduction to mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Introduction to Indian Dances

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Introduction to Natyasastra (Part I)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Introduction to Natyasastra (Part II)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Life and contribution of Music composers in Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aswathi A V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Life and Contributions of Mohiniyattam Masters and Institutions

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aswathi A V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Veni P

Mohiniyattam practical

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)

mohiniyattom[ASWATHI.A.V]

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aswathi A V Guest Lecturer (UGC)

Nritta and Nrithya aspects of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Nritta aspects of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P

Nritta aspects of Mohiniyattam copy 2

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Recital Items - Part V

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Veni P

Recital Items (Part III)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Aisha aishams@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anima V.P