ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

THIRD SEMESTER BFA SCULPTURE

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ragesh A S rageshasnilambur@gmail.com

Studio-S3, Third Semester BFA Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: M P NISHAD ADMPOSTPG2200598
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Kunhikuttan N

Studio-P3, Third Semester BFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RENJITH SIVARAM renjith.sivaram@gmail.com

Studio-1. First Semester BFA Common

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio S7, Seventh Semester BFA Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: M P NISHAD ADMPOSTPG2200598
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio S-8 BFA Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio S-6 BFA Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Kunhikuttan N

Studio P7, Seventh Semester BFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio P5, Fifth Semester BFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio P-8, BFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio MP7, Seventh Semester BFA Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio MP5, Fifth Semester BFA Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio MP-8 Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio MP-6 BFA Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

SIXTH SEMESTER PAINTING B F A

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: John varghese johnchelamattom@gmail.com

Mural painting Rajesh kr

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajesh KR Guest Lecturer (Non- UGC)

ID GRAPHICS 6TH SEMESTER BFA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RENJITH SIVARAM renjith.sivaram@gmail.com

First Semester BFA Common

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ananthan K T

Fifth Semester BFA Sculpture FSBS copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SANDEEP S BABU Guest Lecturer (UGC)

Fifth Semester BFA Sculpture FSBS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Kunhikuttan N