ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Studio S10, Second Semester MFA Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G. tgjyothilal@ssus.ac.in

Studio S9, IE MFA 3D Desin

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio S-11. MFA 3 Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio P-11 MFA 4th Sem.Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio MP10, Fourth Semester MFA Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: T.S. sajuthuruthil@ssus.ac.in

Studio MP9, First Semester MFA Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio MP-11 MFA 3 Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio 12 MFA 1 Sculpture

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio 12 MFA 1 Mural Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio -P9, First Semester MFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Studio -12 MFA 1 Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

SP10 Second Semester MFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

Second MFA IE Graphics

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ananthan K T

PFAM 11808 - NEW MEDIA ART (JAYESH K K)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jayesh K K Painting

MFA Painting Second Semester

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

MFA Painting

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Shaju N.K nellaishaju@ssus.ac.in

MFA IE New Media

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Shaju N.K nellaishaju@ssus.ac.in

MFA 4th SEM. HISTORY OF ART & AESTHETICS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Barnet Alex Varghese Guest Lecturer (UGC)

MFA 3 Sem History of Arts & Aesthetics

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in

MFA 2 Sem. History of Arts & Aesthetics

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Babu K babunamboodiri@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Barnet Alex Varghese Guest Lecturer (UGC)