ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PBHM/S10925

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM/ S_10924

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHS /10911

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHS / 10909

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHS 10912 DISSERTATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rose Ligia V M

PBHM-10903

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM10901

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

10902-PBHM

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM/S-10923

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM/S-10922

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

10922/PBHM

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM/S10928 copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM /S 10915( Internal Elective )

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

10908.Theory

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

10928

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM 10907

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

PBHM 10908 Research Methodology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

Basic information about folklore studies..Internal

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

Elective

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in

Elective copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu. rlvsindhuanilkumar@ssus.ac.in