ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

RAGAm,TANAM,PALLAVI

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Ragam Tanam Pallavi

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Musicological Perspectives Paper III (September -2021)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Musical Compositions Paper III(September -2021)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Manodharma sangita and Compositions-Paper-II

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

MANODHARMA SANGITA &COMPOSITIONS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

DISSERTATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Dissertation

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

CONCERT copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

CONCERT

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in

Concert

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Preethy.K preethyk@ssus.ac.in