ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Malayala Novelum Cherukathayum-2022

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji Jacob

Pracheena Madhyakaala Sahithyam-2022

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Binu binuabraham@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Sreekutty Thankappan sreesarau.s@gmail.com

SAMAKALA MALAYALA CHERUKADA PADAVUM PADANAVUM

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Binu binuabraham@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

DRISYAKALA SAHITHYAM

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Binu binuabraham@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Sreekutty Thankappan sreesarau.s@gmail.com

BHASHASASTHRAM

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

ADHUNIKA MALAYALA KAVITHA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Sreekutty Thankappan sreesarau.s@gmail.com

PACHATHYA SAHITHYA SIDHANTHANGAL

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji Jacob

PMLM കലാചരിത്രം

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Thara tharaajith@ssus.ac.in

ആധുനിക മലയാളകവിത

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Manju K manjukatteeri@gmail.com

മലയാള നോവലും ചെറുകഥയും

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SMIJA.PM smijajayesh@gmail.com

PMLM 10745 Theyyam charithravum Samskaravum

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. V. Lissy jamanthi@ssus.ac.in

PMLM10701 ADHUNIKA MALAYALA KAVITHA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji. V. S shajimalayalam@ssus.ac.in

PMLM10708 BHARATHEEYA SAHITHIYA SIDDHANDANGAL

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji. V. S shajimalayalam@ssus.ac.in

PMLM 10708 Bharatheeya Sahithya Sidhanthangal

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.R .Geethadevi. drgeethakavalam

ഭാരതീയ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ PMLM 10708 തിരൂർ

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SHAMSHAD HUSSAIN K T shamshadkt@ssus.ac.in

CHALACHITHRA NIROOPANAM THURAVOOR

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sangeeta sangeetapp@ssus.ac.in

മലയാളഭാഷയുടെ ആധുനികീകരണം 2021

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Abdul lathiefchelavoor@ssus.ac.in

PMLM10708 ഭാരതീയസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍-K.R

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kavitha Raman ramahridayam@ssus.ac.in

PMLM10703 ഭാഷാശാസ്ത്രം K.R

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kavitha Raman ramahridayam@ssus.ac.in

Malayal Cherukadha: Charithravum Parinamavum

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in