ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PPSM 11603- PERSONALITY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Thanooja Faisal

ELECTIVE COURSE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Thanooja Faisal

PPSS 11611- INTERNSHIP (2020 Admission)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

RESEARCH METHODOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

COGNITIVE PROCESS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

PPSM 11607- Research Methodology (2020-2022 Batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

FIELD WORK

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

ADOLESCENT PSYCHOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

ADVANCED SOCIAL PSYCHOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

INDIAN PSYCHOLOGY PPSS 11609

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11605- Psychopathology (S2, 2020-2022 Batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11610 Counselling Psychology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11611- INTERNSHIP

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11612- Dissertation and Viva Voce

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11621- Health Psychology (S2-External Elective, 2020-2022 Batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in