ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

RESEARCH METHODOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

PPSS 11621- Health Psychology (S2-External Elective, 2020-2022 Batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11612- Dissertation and Viva Voce

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11611- INTERNSHIP (2020 Admission)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11611- INTERNSHIP

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11610 Counselling Psychology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSS 11605- Psychopathology (S2, 2020-2022 Batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11616 Behavior Modification (2021-2023 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11614 Criminology (2022- 2024 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

PPSM 11608 Field Work (2021-2023 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

PPSM 11607- Research Methodology (2020-2022 Batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11607 Research Methodology (2021-2023 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11603- PERSONALITY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Thanooja Faisal

PPSM 11603 Personality (2022- 2024 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

PPSM 11602 Psychology of Motivation and Learning (2022-2024 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

PPSM 11601 Cognitive Processes (2022-2024 batch)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

INDIAN PSYCHOLOGY PPSS 11609

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sandhya Aravind C.A drsandhyaaravind@ssus.ac.in

FIELD WORK

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)

ELECTIVE COURSE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Thanooja Faisal

COGNITIVE PROCESS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lima Raj Guest Lecturer (UGC)