ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PSW S 12078 B) MENTAL HEALTH : KNOWLEDGE, ENVIRONMENT AND PRACTICE SANU BALAN K

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sanu Balan K

PSW S 12076 COUNSELING AND THERAPIES SANU BALAN K

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sanu Balan K

CORE PSW M 12005 SOCIETY AND ECONOMY - INDIA AND KERALA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANISH K K Guest Lecturer (UGC)

PSW S 12051 DEVELOPMENT ADMINISTRATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Muhamed Shalih C Guest Lecturer (UGC)

PSW M 12006 DEVELOPMENT COMMUNICATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Muhamed Shalih C Guest Lecturer (UGC)

PSW M 12053(B) HEALTH—KNOWLEDGE, ENVIRONMENT AND PRACTICE copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Akhila K P Guest Lecturer (UGC)

COREPSW M 12003UNDERSTANDING HUMAN BEHAVIOR AND SOCIAL ENVIRONMENT - PART A

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Akhila K P Guest Lecturer (UGC)

Introduction to social work research

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Greeshma Gopinath

PSW M 12006 Development Communication

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sisir Das sisir.das173@gmail.com

PSW M 12006 Development Communication

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Reshma Bharadwaj Bharadwaj

PSW M 12053 (A)- Sectors of Development: Rural Community Development

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Luis P Thomas Guest Lecturer (UGC)

PSW M 12033 Personality Development Theories and Practice.

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sunil Kumar Yemman Guest Lecturer (UGC)

Community Organisation and Social Action (Anish)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANISH K K Guest Lecturer (UGC)

Concentration PSW M 1025 (A) Development : history , discourses and theory -CD1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Greeshma Gopinath

Paper1:Social work Method-Case work and Group work(Akhila K P)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Akhila K P

Pnr-PSW M 12086 FAMILY LIFE EDUCATION AND SOCIAL WORK PRACTICE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Anitha A.

PSW 12030 SOCIAL POLICY,LEGISLATION AND HUMAN RIGHTS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Sunil Kumar Yemman

PSW 12030 SOCIAL POLICY,LEGISLATION AND HUMAN RIGHTS copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sunil Kumar Yemman Guest Lecturer (UGC)

PSW M 12001 - Introduction to Social Work Profession

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: K. K. BOBAN

PSW M 12003 Understanding Human Behavior and Social Environment – Part A

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Fathima P S