ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

poetry (Padyakavyam) kiratarjuniyam

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.A.K. akprameela@ssus.ac.in

Linguistics copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sandhya Mohan saya.aachari88@gmail.com

PSAM12543: Kerala Sanskrit Literature

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Soumya K soumyathampan@gmail.com

IV C USAS 422 HISTORY OF SANSKRIT AESTHETICS

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N P Sreejisha Guest Lecturer (UGC)

Sanskrit Sahitya

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Soumya K soumyathampan@gmail.com

PSAM 12503, AESTHETIC STUDIES -1 2021-2022

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N P Sreejisha Guest Lecturer (UGC)

VI B USAS 412 Sanskrit Dramaturgy (DSD)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanasurjith D Guest Lecturer (UGC)

PSAM 12502- CLASSICAL AND MODERN SANSKRIT POETRY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Sridevi Sanskrit Sahitya

12557 CREATIVE LITERATURE IN SANSKRIT 2020 KOY III Sem

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

PSAM12509 AESTHETIC STUDIES III 2020 KOY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

12564 Sanskrit Literary Theories (Etr)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

PSAM 12509 Aesthetic Studies III (Etr)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

PSAM - 12508 Drama and Prose in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Poornima G. poornimagnath@ssus.ac.in

Aesthetic Studies III (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)

Aesthetic studies III (RCPay)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ranjini M V Guest Lecturer (UGC)

TRADITIONAL KNOWLEDGE SYSTEMS (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

PRELIMINARIES OF SANSKRIT (RCETR) Elective

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)

Preliminaries of Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

Grammar and Logic

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

Traditional knowledge systems.

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)