ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

12557 CREATIVE LITERATURE IN SANSKRIT 2020 KOY III Sem

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

PSAM12509 AESTHETIC STUDIES III 2020 KOY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

12564 Sanskrit Literary Theories (Etr)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

PSAM 12509 Aesthetic Studies III (Etr)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

PSAM - 12508 Drama and Prose in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Poornima G. poornimagnath@ssus.ac.in

Aesthetic Studies III (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)

Aesthetic studies III (RCPay)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ranjini M V Guest Lecturer (UGC)

TRADITIONAL KNOWLEDGE SYSTEMS (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

PRELIMINARIES OF SANSKRIT (RCETR) Elective

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)

Preliminaries of Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

Grammar and Logic

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

Traditional knowledge systems.

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

PSAS-12566 KALIDASAS LITERARY WORLD ( R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS- 12506 AESTHETIC STUDIES II (RC THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bhagyalakshmi P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS- 12505 GRAMMAR AND LOGIC ( RC THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS-12504 TRADITIONAL KNOWLEDGE SYSTEMS ( RC. TVR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Geethu S. Nath Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

Grammar and Logic (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)

12557 Creative literature in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Pushpadasan Kuniyil drpushpadasan@ssus.ac.in

PSAS 12506 AESTHETIC STUDIES 2 KOYILANDY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

Aesthetic Studies(Anjaly)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Anjaly Pankajakshan Guest Lecturer (UGC)