ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യം

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Shaji Jacob

VI B USAS 412 Sanskrit Dramaturgy (DSD)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanasurjith D Guest Lecturer (UGC)

Traditional wisdom in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in

Traditional knowledge systems.

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

TRADITIONAL KNOWLEDGE SYSTEMS (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

Traditional knowledge systems

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ambika K R K R
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Mini.T minijayan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Raji rajivishalpv@ssuc.ac.in

Traditional Knowledge System

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. PRAJITHA P.V Guest Lecturer (UGC)

SSS 106 Sanskrit Literature as Source Material for the of Indian Culture

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

Sanskrit Sahitya

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Soumya K soumyathampan@gmail.com

Sanskrit Drama and Prose

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jayanthi C.K drckjy@ssus.ac.in

Sanskrit and Social Motivation (Elective for MSW)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Prameela ak Guest Lecturer (UGC)

PSAS12557 Creative Literature in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

PSAS12505 Grammar and Logic

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Pushpadasan Kuniyil drpushpadasan@ssus.ac.in

PSAS:12505-Grammar and Logic

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R. KAMALAKUMARI r.kamalakumari@ssus.ac.in

PSAS-12566 KALIDASAS LITERARY WORLD ( R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS-12504 TRADITIONAL KNOWLEDGE SYSTEMS ( RC. TVR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Geethu S. Nath Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS- 12506 AESTHETIC STUDIES II (RC THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bhagyalakshmi P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS- 12505 GRAMMAR AND LOGIC ( RC THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

PSAS 12557 CREATIVE LITERATURE SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Pushpadasan Kuniyil drpushpadasan@ssus.ac.in

PSAS 12557 CREATIVE LITERATURE IN SANSKRIT KOYILANDY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Pushpadasan Kuniyil drpushpadasan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in