ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

SGM1904 Plays of Bhasa

വര്‍ഗ്ഗം: Post PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Athira Jathavedan
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

MSGS 1908 DISSERTATION

വര്‍ഗ്ഗം: Post PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

MSG 1903 MELPUTHUR NARAYANA BHATTA - A VERSATILE SCHOLAR

വര്‍ഗ്ഗം: Post PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

MSG 1900 RESEARCH METHODOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: Post PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in