ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PMSS12910 - APPPLIED MUSEOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Subhrajit Banerjee

PMSS12910 Applied Museology

വര്‍ഗ്ഗം: Museology

PMSS12906 Museum Public Engagement and Visitor Studies

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

PMSM12921 Comparitive Aesthetics and Art Historical Methodology

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bindu P V Guest Lecturer (UGC)

PMSM12908 MUSEUM COLLECTION: INTANGIBLE COLLECTIONS AND HERITAGE

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

PMSM12903 Museum Documentation and Research

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

PMSM12901_Introduction to Museology

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bindu P V Guest Lecturer (UGC)

Museum Management

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bindu P V Guest Lecturer (UGC)

Museum Documentation and Research

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

Museum Collections: Tangible Collections

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

Museum Architecture

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

Material Culture Studies

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

Eco Museum

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

12910 Applied Museology

വര്‍ഗ്ഗം: Museology
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com