ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PMSS12913 - DISSERTATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Subhrajit Banerjee

PMSS12912 - MUSEUM ARCHITECTURE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Subhrajit Banerjee

PMSS12905 - MUSEUM EDUCATION, INTERPRETATION AND PUBLICATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Subhrajit Banerjee

PMSM12903- Museum Documentation and Research

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

PG Programne Museology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: B. Venugopal Guest Lecturer (Non- UGC)

Museum public engagement and visitor studies

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

Museum Management

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

Museum Education, Interpretation and Publication 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

Museum Education, Interpretation and Publication

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

Museum Display and Exhibition Designs.

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

Museum Collection 1: Tangible Collection

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

Museum Collection : Intangible Collections and Heritage

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

Material Culture Studies_2021

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bindu P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Jasmine Xavier jazjaval@gmail.com

Material Culture Studies 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

MA Museology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: B. Venugopal Guest Lecturer (Non- UGC)

Introduction to Museology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

Conservation of Museum Collections_20

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bindu P V Guest Lecturer (UGC)

Conservation of Museum Collections

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arya Sabu Guest Lecturer (Non- UGC)

Comparitive Aesthetics and Art Historical Methodology_2021

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bindu P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M. SATHIAN Sathian

Comparative Aesthetics and Art Historical Methodology

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes