ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

III F UNCCM 163- NATIONAL CADET CORPS III (JULY 20, 2023)

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

V F UNCC M 155 - NATIONAL CADET CORPS V

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

NCC - SD/SW 2021

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

NCC - SD/SW 2020

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

IV FUNCCS 154 -National Cadets Corps IV (Jan 2023) (Fourth Semester)

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

III F UNCCM 153 - National Cadet Corps III (August 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

II F UNCCS 1520-NCC Elective Course- Feb 2022 (Second Semester)

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

II F UNCCS 162- NATIONAL CADET CORPS II- (30 JAN 20223) (SECOND SEM)

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

IFUNCCM151- NCC Elective Course-2021- First Sem

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

I F UNCCM 161 NATIONAL CADET CORPS I(SEP 2022)(FIRST SEMESTER)

വര്‍ഗ്ഗം: NCC
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .