1. നവോത്ഥാനവും മലയാള ഭാഷാവബോധവും 
  2. ഭാഷയുടെ  മാനകീകരണവും  ആധുനികീകരണവും  
  3. വിജ്ഞാനഭാഷ 
  4. ഭരണഭാഷ