Kavitraya kavitakal mutal adhunika- adhunikanandara kavitakal varae teranjedutta kavitakaludae vishada padanam