ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു