മലയാളകവിത-സാമാന്യപരിചയം,നിര്‍വ്വചനം,ചരിത്രഘട്ടങ്ങള്‍, വ്യത്യസ്തഭാവുകത്വഘട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.