മലയാള ചെറുകഥയുടെ ചരിത്രവും പരിണാമവും വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം