കാലടി മുഖ്യകേന്ദ്രത്തിലെ മലയാളവിഭാഗത്തില്‍   മറ്റുഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റുകളിലെ  പി. ജി. പഠിതാക്കള്‍ക്കായി  മൂന്നാം സെമസ്റ്ററില്‍ നല്‍കുന്ന  ഇലക്ടീവ് കോഴ്സ്