ഭാരതീയ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പി ജി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു