भारतीयन्यायशास्त्र विज्ञानस्य सामन्य अवगाहः ।

न्यायशास्त्ररीत्या पदार्थलक्षणस्वरूपं तत्साधुता परिशीलनप्रक्रियायाः च अवधारणम् ।