यथा यथं शब्दानां निष्पादनकौशलम् । 

संज्ञा परिभाषा सूत्राणां परिचयः।

सूत्राणां अर्थं सम्यक् ज्ञात्वा प्रयोग नैपुण्य सम्पादनम् ।