മലയാള ഭാഷ ചരിത്രവും വ്യാകരണവും എന്ന മൂന്നാം വര്‍ഷ എം.എ മലയാളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കോര്‍ കോഴ്‌സ് സിലബസ്സനെ മുന്‍നിറുത്തി  തയ്യാറാക്കുന്നു