ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

व्युत्पत्तिवाद्: (प्रथमाकारकम्) PNYS: 10206

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS: 511 भाषाशास्त्रम्

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS-514 Kerala Tradition of Nyayasastra

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS-510 न्याये शब्दार्थसिद्धान्त:

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: REJITHA C rejithac2014@gmail.com

VIB UNYS- 513 परिस्थितिविज्ञानम्-न्याये अयुर्वेदे च

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS 512 व्याप्तिलक्षणम् (पञ्चलक्षणी)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEDAS A B Ma-Mphil-PhD in Sanskrit Nyaya

VD 132Ny Fundamentals of Nyaya & Vaiseshika

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

VB115 Ny- Syncretic School of Nyaya-Vaiseshika

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in

VB Nyayasiddhantamuktavali

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

VB 117 Ny Prasasthapadabhashyam

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEDAS A B Ma-Mphil-PhD in Sanskrit Nyaya

VB 116Ny- History of Indian Philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Technical Words used in Navya Nyaya and Their Application in Nyaya Texts

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.G. KUMARY kgkumary@ssus.ac.in

Tarkasaṅgrahadīpikā

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan

Tarkabhasa of Kesavamisra (Selected Portions)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

Sanskrit Nyaya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.C.Govindan Namboodiri Guest Lecturer (UGC)

Research Methodology MNy: 310

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in

PNYS-10241-Vaisesika Categorology

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in

PNYM-10208-Nyayakusumanjali of Udayanacharya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V. Vasudevan Professor
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in

PNYM-10201-Logical Traditions of India

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in

NYAYASUTRA(Chapter I and II)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in