ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Tarkasaṅgrahadīpikā

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan

MNy 311

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

MNy 310 Research Methodology

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS-514 Kerala Tradition of Nyayasastra

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS- 513 परिस्थितिविज्ञानम्-न्याये अयुर्वेदे च

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS 512 व्याप्तिलक्षणम् (पञ्चलक्षणी)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreedas A B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS: 511 भाषाशास्त्रम्

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sindhu.k.k Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VIB UNYS-510 न्याये शब्दार्थसिद्धान्त:

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: REJITHA C rejithac2014@gmail.com

IV C UNYS 527 January - वृत्तं , अलङ्कारः, नाटकरचनाशास्त्रश्च

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sunitha k.n sunithasree1884@gmail.com

II CU NYS 523 Gadyam, Panchatantram, Bharatasangraha ca

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

VB 118 Ny Informatics-Nyaya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. KAVITHA M S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायकुसुमाञ्जलिः

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in

Bharatheeya Sahithya Sidhandangal

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DR. G. REGHUKUMAR kudavattoorg@ssus.ac.in

Nyaya Siddhanta Muktavali - Gunaniroopamam

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V. Vasudevan Professor

Nyayakusumanjali

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in

Nyayasiddhanta Muktavali ( Anumana & Sabda)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

Nyayasiddhantamuktavali( Anumana &Sabda)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

NYAYASUTRA(Chapter I and II)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

PNYM-10201-Logical Traditions of India

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in

PNYM-10208-Nyayakusumanjali of Udayanacharya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Nyaya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V. Vasudevan Professor
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in