ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Aesthetics, Major Issues 11225, 2023

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy

Truth: A Philosophical Analysis

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreekala M sree_kala_nair@ssus.ac.in

Tantric Tradition in Kerala

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreekala M sree_kala_nair@ssus.ac.in

Scientific Approaches to Consciousness

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SIRAJUL MUNEER. C muneer.is.siraj@ssus.ac.in

PPHM 11203 - LOGIC

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SIRAJUL MUNEER. C muneer.is.siraj@ssus.ac.in

Philosophical Methods

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof. (Dr.) Abey Koshy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. BABU M N

Moolamadhyamakarika

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreekala M sree_kala_nair@ssus.ac.in

MOODLE E-LEARNING copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy

Moodle E-Learning

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy

Logic and Epistemology of Buddhism

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreekala M sree_kala_nair@ssus.ac.in

INDIAN PHILOSOPHY II- PY

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P J Sunny pjsunny@ssus.ac.in

Indian Philosophy 3

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R.Sharmila R
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Unnikrishnan P unni.palliyane@ssus.ac.in

Indian Philosophy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anusree S L Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Unnikrishnan P unni.palliyane@ssus.ac.in

EUROPEAN PHILOSOPHY PAPER II

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R.Sharmila R

European philosophy 3

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy

Continental Philosophy PPHS 2759

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy

CONTINENTAL PHILOSOPHY - PY

വര്‍ഗ്ഗം: Philosophy
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P J Sunny pjsunny@ssus.ac.in