ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Theatre in Prison

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in

Theatre Aesthetics- Part- 2

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vinod Kumar k Guest Lecturer (UGC)

RESEARCH METHODOLOGY

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in

PTHM11715 PLAY PRODUCTION

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vinod Kumar K

Performance Theory

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in

LAND MARKS OF INDIAN THEATRE

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vinod Kumar K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Shibija shibijan@ssus.ac.in

kutiyattam PTHM 11713

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Madhu.A.K. margimadhu@ssus.ac.in

Fundamentals of Stage Design

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr N Shibija Guest Lecturer (UGC)

Film and Literature (TI)

വര്‍ഗ്ഗം: Theatre
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Babu Rajan P P