ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Sports Medicine

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George

Scientific Principles of Sports Coaching

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George

PPEM 12110 Introduction to Yoga and Yoga Therapy: Theoretical Approach

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.S.Dineshkumar ksdineshssus@ssus.ac.in

PHYSICAL ACTIVITY, HEALTH AND WELLNESS

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.S.Dineshkumar ksdineshssus@ssus.ac.in

Physical Activity Health and wellness

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rahila Beevi.M.I rahilahumayoon@ssus.ac.in

Kinesiology and sports biomechanics

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George

Exercise Physiology

വര്‍ഗ്ഗം: Physical Education
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Dhinu M R