ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Theoretical and aesthetic approaches in Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Research Methodology copy 3

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Open course mohiniyattam(Ramakrishnan)

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ramakrishnan Guest Lecturer (UGC)

Mohiniyattam and other south Indian Performing Arts

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

General Information and Informatics to the Area of Mohiniyattam

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya Nedungadi

Choreography and Make-up

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M

Abhinaya aspects of Mohiniyattam (Part I)

വര്‍ഗ്ഗം: Mohiniyattam
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Anupama pm Guest Lecturer (UGC)
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. ABU K M K M