ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PSGS-10122 VISTA OF CONTEMPORARY WRITINGS IN SANSKRIT-DEC 2023

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

PSGM 10115 VAIDIKADARSANAS-(JUNE-2023) MC

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

PSGM 10111 MANUSCRIPTOLOGY (2023 JUNE-) MC

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

VISTA OF CONTEMPORARY WRITINGS IN SANSKRIT (KA) 2020 December

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

VEDAS VEDANTAS AND VEDANGAS_2022_APRIL_MAY_PSGM 10102

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

VAIDIKADARŚANAS (KA 2020)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • Teacher: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

SEMINAR COURSE -PSGS10123 - (KA)(FEB-2022)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nikitha. M Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

SANSKRIT POETRY (KA) 2020 December

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

PSGS10129 POLITICAL DRAMAS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

PSGS10122 VISTA OF CONTEMPORARY WRITINGS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

PSGS10111 Nyaya and Mimamsa (Koy) May 2021

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ashraf M

PSGS10111 Nyāya and Mīmāṃsā (KA) 2021 may

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

PSGS10110 DRAMA AND DRAMATURGY (KA)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Athira Jathavedan

PSGS10109 INDIAN SEMIOTICS I (KA)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

PSGS 10123 SEMINAR COURSE (KA)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

PSGS 10122- VISTA OF CONTEMPORARY WRITINGS IN SANSKRIT (JAN 2023) M.C

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

PSGS 10121 LINGUISTICS REPOSITORY OF SANSKRIT(KA)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

PSGM10115 VAIDIKADARŚANAS (KA 2021)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

PSGM10107 ECONOMIC ADMINISTRATION IN ARTHASASTHRA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

PSGM 10120 - Eco Theology in Sanskrit (August 2022)(III sem)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair