ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PSGS 10122- VISTA OF CONTEMPORARY WRITINGS IN SANSKRIT (JAN 2023) M.C

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

Applied Sanskrit (Dec 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

PSGM 10120 - Eco Theology in Sanskrit (August 2022)(III sem)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

PSGM 10117- MANUSCRIPTOLOGY (AUGUST 2022) KA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sivaja S Nair

III C USGM 613 SANSKRIT EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY (August 2022) K A

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

PSGM 10108- GENDER AND ETHNICITY IN SANSKRIT LITERATURE (JUNE 30 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .

SEMINAR COURSE -PSGS10123 - (KA)(FEB-2022)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nikitha. M Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dhanya P.V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

PSGS10122 VISTA OF CONTEMPORARY WRITINGS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

PSGS10129 POLITICAL DRAMAS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

Core 3 PSGM 10103 Sanskrit Poetics

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Athira Jathavedan

VEDAS VEDANTAS AND VEDANGAS_2022_APRIL_MAY_PSGM 10102

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Aswathy vijayan A sivapriya.sree4@gmail.com

PSGM10107 ECONOMIC ADMINISTRATION IN ARTHASASTHRA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

III MA PSGM10115 VAIDIKADARSANAS (Koy) Sep 2021 - Dr. Ashraf M

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ashraf M

PSGM10115 VAIDIKADARŚANAS (KA 2021)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

PSGM 10117 MANUSCRIPTOLOGY (Sep 2021)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Nidheesh Kannan B

PSGM 10116 Indian Semiotics -II

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

PSGM 10118 Stage Concept in Natyasastra (KA) Sep 2021

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Athira Jathavedan
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Athira Jathavedan SSUS Kalady

PSGS10112 APPLIED SANSKRIT (KA) 2021 May

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Athira Jathavedan
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Athira Jathavedan SSUS Kalady

Ancient Indian Methodological Devices KA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in

Drama and Dramaturgy (KOY) Dr.Sujaikumar.C.K

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sujaikumar C K