ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

व्युत्पत्तिवादः(द्वितीयाकारकम्)।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in

वैशेषिकसूत्रम् (उपस्कारसहितम्) १, २ ,३ अध्याया: PNYM 10203

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in

वैशेषिकसूत्रम् (उपस्कारसहितम्) १ -३

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

भारतीयन्यायशास्त्रस्य परम्परा PNYM: 10201

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

प्राचीनप्रमाणशास्त्रम् (भारतीय तथा पाश्चात्यदॄष्ट्या) PNYM:10209

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

प्राचीनप्रमाणशास्त्रम् ( भारतीय तथा पाश्चात्यदृष्ट्या) PNYM 10209

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (गुणनिरूपणम्) PNYM:10207

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायदर्शने प्रमेयानि PNYM: 10202

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायकुसुमाञ्जलि: (तॄतीयचतुर्थस्तबकौ)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

नयाय सिद्धान्त मुक्तावली

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.C.Govindan Namboodiri Guest Lecturer (UGC)

अद्वैतसिद्धिः। (Kalady)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

अद्वैतसिद्धिः।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

Vedantasara & Manameyodaya PNYM: 10222 (IE)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYS 10225 (IE) Introduction to Sanskrit Poetics

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

PNYS 10212 DESERTATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYS 10211 व्युत्पत्तिवाद: (द्वितीयाकारकम्)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYS 10210 अवयवप्रकरणम्, हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तिश्च

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in

PNYM10210 AVAYAVA PRAKARANAM AND HETVABHASA SAMANYANIRUKTHI

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in

PNYM-10242-Main Tenets of Nyaya Philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.S.Sivakumar sivagayathryss@ssus.ac.in

PNYM 10221 Introduction to Navya Nyaya Techniques

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEDAS A B Ma-Mphil-PhD in Sanskrit Nyaya