ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

अद्वैतसिद्धिः। (Kalady)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

अद्वैतसिद्धिः।

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

Main aspects in Nyaya - Vaisesika

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan

Internal Elective - Vedantasara and Manameyodaya

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan

Main Tenets of Nyaya Philosophy PNYM:10242 (Multi-disciplinary Course

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

प्राचीनप्रमाणशास्त्रम् (भारतीय तथा पाश्चात्यदॄष्ट्या) PNYM:10209

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायकुसुमाञ्जलि: (तॄतीयचतुर्थस्तबकौ)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (गुणनिरूपणम्) PNYM:10207

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

Vedantasara & Manameyodaya PNYM: 10222 (IE)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

वैशेषिकसूत्रम् (उपस्कारसहितम्) १ -३

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

न्यायदर्शने प्रमेयानि PNYM: 10202

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

भारतीयन्यायशास्त्रस्य परम्परा PNYM: 10201

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYS 10212 DESERTATION

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYS 10225 (IE) Introduction to Sanskrit Poetics

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

PNYS 10211 व्युत्पत्तिवाद: (द्वितीयाकारकम्)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Bhavani VK drvkbhavani@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

PNYS 10210 अवयवप्रकरणम्, हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तिश्च

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. P.V.Satakopa Tatacharya tatacharya@ssus.ac.in

PNYM 10203 VAISESIKA SUTRA WITH UPASKARA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ashitha R.K ashithark@gmail.com

Main Tenets of Nyaya Philosophy PNYM10242

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in

प्राचीनप्रमाणशास्त्रम् ( भारतीय तथा पाश्चात्यदृष्ट्या) PNYM 10209

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SARITHA.T.P sarithaanup@ssus.ac.in

PNYM 10207 न्यायसिद्धान्तमुक्तावाली

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: HOD hodnyaya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Renuka renukakc@ssus.ac.in