ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VI.E.138.Sg Drama and Dramaturgy(KA)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RASMI.B Guest Lecturer (UGC)

History of Sanskrit Literature copy 2

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Padmadas KL

Vedanta and Mimamsa copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arun Jaganathan arun131286@ssus.ac.in

HISTORY OF SANSKRIT AESTHETICS -2022

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Lekshmi S Guest Lecturer (UGC)

IV CUSAS422 HISTORY OF SANSKRIT AESTHETICS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Saranya. P. S mailtosaranyaps@gmail.com

III B USAM 403 Mahakavyas (Etr)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

Modern Sanskrit Literature (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)

Linguistics (RC PAY)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ranjini M V Guest Lecturer (UGC)

Novelum Cherukadhayum

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

Kavitha

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Asaletha V dr.asalatha.v@ssus.ac.in

KERALA SANSKRIT LITERATURE (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

THEORIES OF SANSKRIT AESTHETICS (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

VB115SsSamkhya&Nyaya

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

Theoriesof Sanskrit Aesthetics

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

Sanskrit Drama copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

V P 137 SS PROJECT (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V D 132 SS THEORIES OF SANSKRIT AESTHETICS(R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P V PUSHPALATHA Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 118 SS SANSKRIT DRAMA (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bhagyalakshmi P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 117 SS SANSKRIT POETICS I PRE DHVANI PERIOD (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Geethu S. Nath Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 115 SS SANKHYA AND NYAYA (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bhagyalakshmi P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P V PUSHPALATHA Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in