ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

BRIDGE COURSE SAHITYA 2023

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rajee rajivishalpv@ssus.ac.in

Vyakarana (Arun Jaganathan V R)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes

Vyakarana (Arun Jagaathan V R)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arun Jaganathan arun131286@ssus.ac.in

Vth D.132ss Theories of Sanskrit Aesthetics Sreejisha

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N P Sreejisha Guest Lecturer (UGC)

Vedanta and Mimamsa copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arun Jaganathan arun131286@ssus.ac.in

VB115SsSamkhya&Nyaya

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in

VB 08 SS SANSKRIT DRAMA 2019 BATCH

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M. SATHIAN Sathian

V.B.117 Ss Sanskrit poetics I (Predhvani Period) (Arun Jaganathan V R)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arun Jaganathan arun131286@ssus.ac.in

V P 137 SS PROJECT (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 118 SS SANSKRIT DRAMA (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bhagyalakshmi P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 117 SS SANSKRIT POETICS I PRE DHVANI PERIOD (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Geethu S. Nath Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 116 Ss.Vyakarana (RC ET)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Poornima G. poornimagnath@ssus.ac.in

V B 116 SS VYAKARANA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P V PUSHPALATHA Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V B 115 SS SANKHYA AND NYAYA (R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Bhagyalakshmi P V Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P V PUSHPALATHA Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

V D 132 SS THEORIES OF SANSKRIT AESTHETICS(R C THURAVOOR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P V PUSHPALATHA Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Kiran kiransanskritau@ssus.ac.in

Theoriesof Sanskrit Aesthetics

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)

THEORIES OF SANSKRIT AESTHETICS (RCETR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

Sanskrit Poetics I (Pre-Dhvani Period)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Arun Jaganathan arun131286@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRAMITHA D Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K. A. RAVINDRAN ravisukhada@ssus.ac.in

Sanskrit Drama(Dr. Lekshmi S.)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Lekshmi S Guest Lecturer (UGC)

Sanskrit Drama copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreelekshmi K Sudhakar Guest Lecturer (UGC)