ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

B A Bridge Course

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sujaikumar C K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Denasan Pokirentavida denasanp@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.E Gopala Desikan
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sooraj R. S. Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. H hpoornima@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.Remadevi Amma iamrema@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Yamuna K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rajee rajivishalpv@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rupa rupavamanamalliya@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr,. Radhakrishnan S
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Abdulla Sha R
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Rethy T S

Nirukta and Vyakarana

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: AKHIL CM akhilpurakkad1@gmail.com

VI B 120 VE UPANISADBHASYAS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

III C UVEM 476 अद्वैतवेदान्तस्य इतिहासः

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHIJITH V G Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: chitra bhaskar Guest Lecturer (UGC)

III C UVEM 475 न्यायः व्याकरणञ्च

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHIJITH V G Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: chitra bhaskar Guest Lecturer (UGC)

III B UVEM 453 वेदान्तसारः

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)

VB116Ve Darśanamāla (ACR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. AMAL C.RAJAN Guest Lecturer (UGC)

Project copy 2

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya N K Guest Lecturer (UGC)

Project copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya N K Guest Lecturer (UGC)

VII VB 117 Ve - Upanisads

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Linosh. M Guest Lecturer (UGC)

Advaitachinthapaddhathi.

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya N K Guest Lecturer (UGC)

अद्वैतवेदान्तस्य इतिहासः

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Divya N K Guest Lecturer (UGC)

VD 133 Ve - Sree Sankara Life and Philosophy (External Elective)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Linosh. M Guest Lecturer (UGC)

Core Course: IIIB UVEM 453 वेदान्तसार:

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. AMAL C.RAJAN Guest Lecturer (UGC)

Core V V B115 Ve भगवद्गीताशाङ्करभाष्यम्

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRIYADHARSAN I Guest Lecturer (UGC)

III C 127 Ve TARKASANGRAHA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

Advaitacithapadhati (Mahima T )

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. MAHlMA .T Guest Lecturer (UGC)

II B UVES 452 Methodology of Vedanta (Divya Subran)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)

II C UVES 474 Introduction to Indian Philosophy ( Dr. Sheena CV)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sheena. CV Guest Lecturer (UGC)

II C UVES 474: Introduction to Indian Philosophy (Priyadharsan I)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRIYADHARSAN I Guest Lecturer (UGC)