ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

VII VB 117 Ve - Upanisads

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Linosh. M Guest Lecturer (UGC)

VIB120 vecorexUpanisad bhasyas

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

VI B 120 VE UPANISADBHASYAS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

vedanta paribhasha an over view (jagadesh mon j)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: JAGADESH MON J Guest Lecturer (UGC)

VD135VE Advaitavedanta and Kerala Renaissance Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreeja P Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

VD 133 Ve - Sree Sankara Life and Philosophy (External Elective)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Linosh. M Guest Lecturer (UGC)

VD 133 Ve SREE SANKARA – LIFE AND PHILOSOPHY KA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M.S Muraleedharanpillai drmsmuraleedharanpillai@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.Remadevi Amma iamrema@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G Sreekumar SSUS

VB118VE Advaitacintapaddhati Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. MAHlMA .T Assistant Professor
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

VB118 Ve-Advaita Cinta Paddhati (Sanskrit Text)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.V.Vasanthakumari vasanthavasudha@ssus.ac.in

VB117VE Upanishads Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sreeja P Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

VB117 Ve UPANISHADS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHIJITH V G Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: chitra bhaskar Guest Lecturer (UGC)

VB116VE Darsanamala Koyilandy

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Nishad T.S tnishadssus@ssus.ac.in

VB116Ve Darśanamāla (ACR)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. AMAL C.RAJAN Guest Lecturer (UGC)

VB UVEM 457 UPANISADS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.V Suresh drsureshkv@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G Sreekumar SSUS

VB 117 Ve. UPANISHADS

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G Sreekumar SSUS

VB 116 Ve DARSANAMALA copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.Muthulekshmi kmlakshmy@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. S.Sheeba S Sivan

VB 115ve Bhagavadgita Sankarabhasya

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.K.Remadevi Amma iamrema@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. T.G Sreekumar SSUS

V B116 Ve DARSANAMALA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHIJITH V G Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: chitra bhaskar Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)

V B115Ve Bhagavadgita bhasya (Dr Sheena CV)

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sheena. CV Guest Lecturer (UGC)

V B115 Ve BHAGAVAD GITA BHASYA

വര്‍ഗ്ഗം: UG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Narayanan dr.g.narayanan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Divya Subran Guest Lecturer (UGC)