ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

I PDC M 13002 Sentential Analysis

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

I PDC M 13006 Basic Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

I PDC M 13005 Project I

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

I PDC M 13004 NLP with Python I

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Bipin V S Junior Programmer - SSUS IT Wing
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

I PDC M 13003 Śābdabodha I

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

I PDC M 13001 Word Analysis

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

Post Graduate Diploma in Sanskrit Computational Linguistics

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lt. Lisha C R .
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Athira Jathavedan SSUS Kalady

Vyakarana I (Dr Jaya Mole S)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)

trial

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General

Survey of Sanskrit Literature copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General

SURVEY OF SANSKRIT LITERATURE

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

STRIDE TRAINING -3 (Jan 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ashkarali P Govt College Tanur
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ramesh A R Govt Victoria College Palakkad
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Biju K

METHODOLOGY OF SANSKRIT LEARNING (Dr.Jaya Mole S)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)

II A USGS 332 COMMUNICATION SKILLS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

General Informatics and Sanskrit (Dr.Jaya Mole S)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)

Demo 3

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ramesh A R Govt Victoria College Palakkad