ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

STRIDE TRAINING -3 (Jan 2022)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ashkarali P Govt College Tanur
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ramesh A R Govt Victoria College Palakkad
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Biju K

Demo 3

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Ramesh A R Govt Victoria College Palakkad

trial

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General

General Informatics and Sanskrit (Dr.Jaya Mole S)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)

II A USGS 332 COMMUNICATION SKILLS IN SANSKRIT

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Rajitha Ambili K C rajithabikku@ssus.ac.in
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sivaja S Nair

METHODOLOGY OF SANSKRIT LEARNING (Dr.Jaya Mole S)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)

SURVEY OF SANSKRIT LITERATURE

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. SREEVIDYA G sreevidyag@ssus.ac.in

Survey of Sanskrit Literature copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General

Vyakarana I (Dr Jaya Mole S)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit General
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jaya Mole S Guest Lecturer (UGC)