ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Research methodology and Statistics in Physical Education

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George

PPES 12136: Basic Exercise Physiology and Sports Medicine

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George

PPEM 12137 Health and Wellness Education

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Dhinu M R

PPEM 12102 Tests, Measurement and Evaluation in Physical Education

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: K.S.Dineshkumar ksdineshssus@ssus.ac.in

Health and Wellness Education

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George

Health and wellness education

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prajishkumar P

BASIC EXERCISE PHYSIOLOGY AND SPORTS MEDICINE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
  • അദ്ധ്യാപകന്‍: Lukose George