ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

BA SAHITYA FIRST YEAR 2022 ADMISSION BRIDGE COURSE

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rajee rajivishalpv@ssus.ac.in

Dramas of Bhasa

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sandhya Mohan saya.aachari88@gmail.com

PSAM 12558- Preliminaries of Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. C S Soumya drcssoumya@gmail.com

PSAM 12558 Preliminaries of Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. C S Soumya drcssoumya@gmail.com
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R. KAMALAKUMARI r.kamalakumari@ssus.ac.in

History of Sanskrit Aesthetics IV C USAS 422

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Ambika N.S ambikaharidas828@gmail.com

Aesthetic Studies

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K. A. RAVINDRAN ravisukhada@ssus.ac.in

Aesthetic Studies IV

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

Aesthetic Studies III

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr L Sudharmany drsudharmany@ssus.ac.in

Aesthetics III (Vyaktiviveka)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Prof.(Dr.)C.S.Sasikumar .

bharatheeyasahithya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M. Krishnan Nampoothirip knamboothiry46@ssus.ac.in

Classical and Modern Sanskrit Poetry

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R. KAMALAKUMARI r.kamalakumari@ssus.ac.in

Drama and Prose in Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R. KAMALAKUMARI r.kamalakumari@ssus.ac.in

dramma and prose

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PROF. AMBIKA . K. G drambikakg@ssus.ac.in

gadyakavya and khandakavya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: JENSI M jensim@ssus.ac.in

History of prose literature in sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K.T.Sreelatha Sreelatha

Indian Aesthetics III

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. K. A. RAVINDRAN ravisukhada@ssus.ac.in

indian philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rajee rajivishalpv@ssus.ac.in

INDIAN PHILOSOPHY

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • Teacher: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr. Sangamesan K. M. K. M.
 • Teacher: Dr.Ambika K R K R
 • Teacher: Mini.T minijayan@ssus.ac.in

Indian Philosophy copy 2

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: T. Narayanan tnputhanpoyil@ssus.ac.in

Kerala Sanskrit Literature (Regha.Rajappan)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)