ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Vedanta and Mimamsa

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

VB 06 Ss VYAKARANA

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PROF. AMBIKA . K. G drambikakg@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRAMITHA D Guest Lecturer (UGC)
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

Sanskrit sahitya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Remya s Guest Lecturer (UGC)

Sanskrit Drama &Prose

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Reeja.B. reejabkavanal@ssus.ac.in

SANSKRIT DRAMA

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. M. SATHIAN Sathian

Sanskrit Drama

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Jayanthi C.K drckjy@ssus.ac.in

Sanskrit Aesthetics- Dhvani Critic

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. N K Lalana lanakishan@ssus.ac.in

Sanskrit Aesthetics

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PROF. P. V. NARAYANAN pvnaaraayanan@ssus.ac.in

Sankhya and Nyaya copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: P V PUSHPALATHA Guest Lecturer (UGC)

Sankhya and Nyaya

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Mini.T minijayan@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Rajee rajivishalpv@ssus.ac.in

PSAM 12567 [Elective] The Dramatic World of Bhasa

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.Ambika K R K R

PSAM 12558- Preliminaries of Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. C S Soumya drcssoumya@gmail.com

PSAM 12558 Preliminaries of Sanskrit

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. C S Soumya drcssoumya@gmail.com
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. R. KAMALAKUMARI r.kamalakumari@ssus.ac.in

PSAM 12507_ Indian Philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

Prose and poetry

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Pushpadasan Kuniyil drpushpadasan@ssus.ac.in

Pratyabhijna Philosophy

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Sangamesan K. M. K. M.

Linguistics

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in

Kerala Sanskrit Literature (Regha.Rajappan)

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Regha.Rajappan Guest Lecturer (UGC)

Indian Philosophy copy 2

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. E.Suresh Babu sureshpuyayi@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: T. Narayanan tnputhanpoyil@ssus.ac.in

INDIAN PHILOSOPHY

വര്‍ഗ്ഗം: Sanskrit Sahitya
 • Teacher: Dr.AJITHKUMAR K V ajitkv@ssus.ac.in
 • Teacher: Dr. Sangamesan K. M. K. M.
 • Teacher: Dr.Ambika K R K R
 • Teacher: Mini.T minijayan@ssus.ac.in