ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

PTHS 11708 Theatre Aesthetics – Part – 2

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRAVEEN KUMAR K B BENNY K S
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: DAZZAL DAVIS DAVIS TV
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ANANTH GEJO ANTONY GEJO ANTONY
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: CHARLES JOSE JOSE AL
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: VAISAKH K S KRISHNAN V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Vinod Kumar K
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: KRISHNAPRASAD A K KUNJAPPAN TK
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Madhu.A.K. margimadhu@ssus.ac.in
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: PRAVEENKUMAR M NARAYANAN V V
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ASWATHI RAJAPPAN P K RAJAPPAN
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: ABHISHEK P S SAKTHIDHARAN NAIR C
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: SREEHARI S SANKARANARAYANAN C

Process of Play Making copy 1

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in

Process of Play Making

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in

Kutiyattam 2021 September

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Madhu.A.K. margimadhu@ssus.ac.in

THEATRE AESTHETICS -PART -2

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Gopan gopanc@ssus.ac.in