ലഭ്യമായ പഠനക്രമങ്ങള്‍

Themse in Kerala History I (Rajitha. M. R)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RAJITHA M R Guest Lecturer (UGC)

Themes in Kerala History I (Rajitha M R)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RAJITHA M R Guest Lecturer (UGC)

Themes in Indian Environmental History

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

PHSS11119- State and Society in Contemporary India

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Susan Thomas

PHSS11114 STATE AND SOCIETY IN MEDIEVEL IN INDIA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: E.K. ekrajan123@ssus.ac.in

PHSS11114 STATE AND SOCIETY IN MEDIEVAL INDIA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RAJI M V Guest Lecturer (UGC)

PHSS 11132: PERSPECTIVES ON HISTORICAL WRITING ON INDIA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. Madhavan mavilamadhavan@ssus.ac.in

PHSS 11115: THEMS IN KERALA HISTORY I

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: E.K. ekrajan123@ssus.ac.in

THEMES IN KERALA HISTORY

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

PHSS 11114 STATE AND SOCIETY IN MEDIEVAL INDIA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RAJI M V Guest Lecturer (UGC)

PHSS 11114 STATE AND SOCIETY IN MEDIEVAL INDIA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

PHSS 11113 RESEARCH IN HISTORY: METHODOLOGIES, METHODS AND WRITING

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: E.K. ekrajan123@ssus.ac.in

PHSM 11117 THEMES IN KERALA HISTORY II

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

PHSM 11117 THEMES IN KERALA HISTORY II

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Shefi A E shefiae@ssus.ac.in

PHSM 11116 COLONIAL APPARATUS AND TRAJECTORIES OF THE NATION STATE

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes

PHSM 11116 Colonial Apparatus and Trajectories of the Nation State

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: RAJITHA M R Guest Lecturer (UGC)

PHSM 11116 Colonial Apparatus and trajectories of the nation, 2022state

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Sharafunnisa KM sharafunnisakaroli@gmail.com

PHS 11129 REFORM AND RESISTANCE MOVEMENTS IN COLONIAL KERALA

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Shefi A E shefiae@ssus.ac.in

PHNS10606 भारतीय काव्यशास्त्र( Bharateeya Kavyasastra)

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr. MOOSSA . M mmattulayimmal@ssus.ac.in

MALAYALA CHERUKADHA CHARITRAVUM PARINAMAVUM THURAVOOR

വര്‍ഗ്ഗം: PG Programmes
 • അദ്ധ്യാപകന്‍: Dr Sangeeta sangeetapp@ssus.ac.in